Sebagian dari pemikiran dan rekonstruksi para teolog PL

15 02 2011

Walter Eichrodt (1890-1978)

De oudtestamentische theologie van Eichrodt is meer theologisch dan historisch. Hij boezemde de openbaringskarakter van de Bijbel belangstelling in (b.v. zijn boek Ist die altisraelitische Nationalreligion Offenbarungsreligion?).  Door de inleiding van zijn studie  geeft hij twee benaderingswijzen i.v.m. de oudtestamentische theologie of religie. Namelijk: de poging om de bijbelse gegevens te verzamelen blijkens de dogmatische theologie; en de historische behandeling van de religieuze gedachte. Volgens hem is de laatste benadering de tirannie van de historische studie van het OT. Daarom wees hij beide benaderingen af.

Hij zelf was vol vertrouwen toen hij dacht dat er een mogelijkheid was om de religie die in het OT gevonden werd te vertonen. Door het verbondsconcept probeerde hij de entiteitreligie in het OT beschrijven. Voor deze rede liet hij de structurele eenheid van  zijn theologie zien. Eichrodt dacht ook dat Gods verbond dat met Israël gesloten werd, zeer afhankelijk was van Israëls kennis over Jahweh. Tegen deze mening had Ludwig Köhler bezwaar. Wat de studie over Israëls geloof in God betreft, zei hij dat er drie categorieën zijn. Namelijk: God en volk, God en de wereld en God en mens. Deze drie categorieën zijn gebaseerd op de onderscheiding tussen particularism (relatie tussen Jahweh en Israël) en universalism (relatie tussen Jahweh en de wereld en de mens).

The so-called biblical theology movement

In de tweede helft van tweede wereld oorlog namen de bijbel en de Bijbelse theologie een duidelijke plaats in de theologische studie in. Dit  hielp de mensen om over de beweging van de Bijbelse theologie te spreken. Deze beweging wordt later een internationale beweging. We kunnen dit zien in de conferenties over de bijbel, The World Council of Churches (WCC) werden gehouden , in London (10-12 ugust. 1946) en in Bossey (5-9 jan. 1947) Tijdens de conferenties werd het onderwerp: From the Bible to Modern World besproken.

Wat is het effect van deze beweging? Door de theologische activiteit van de jaren ‘40 en ook van de jaren ‘50 verscheen bijvoorbeeld het journaal Theology Today (Princeeton Theological Seminary), Interpretation (Union Theological Seminary, in Virginia) en de series van Studies in Biblical Theology (SCM Press).

Wat is karakteristiek van de Bijbelse theologie? Childs en Barr, geciteerd door Hayes en Prushner, presenteerden zes karakteristieken. Namelijk: (1) er is sprake van Bijbelse theologie met Pietisme in de 18e eeuw. (2) De eenheid van de bijbel is zeer sterk. (3) de nadruk is op het Hebreeuwse kwaliteit, het karakter van de Bijbelse gedachte en het contrast tussen de Hebreeuwse en de Griekse gedachte (zie b.v. Stendahl, p. 418). (4) de particuliere aanpak van de taal  van de bijbel. Hier wordt de nadruk gelegd op de woordstudie die op de gedachte van ancient world gebaseerd is.  (5) Het geloof van het OT wordt beschouwd als apart in tegenstelling met ANE.  (6) Dat legde de nadruk op de geschiedenis als de arena van goddelijke openbaring en ook Gods daad in de historie. Hierbij zijn er twee intenties tussen Concervative en Liberal over de openbaring in de geschiedenis.  ‘Conservative’ denkt dat God zichzelf openbaart  maar ‘Liberal’ denkt dat de openbaring the product of humanity is.

Volgens Hayes-Prushner zou de beweging van de Bijbelse theologie niet gezien kunnen worden als een product van post-war years.

Theodorus Christian Vriezen

Zijn boek is zeer methodologisch en het is ook al bekend dat het qua inhoud  meer  wezenlijk is. Bij de methodologie legde hij de nadruk op de oudtestamentische theologie als Christelijke onderneming.  Hij zei dat de theologie van het OT een Christelijke en theologische wetenschap, zowel in zijn methode als in zijn object, moet worden. Hij stelde ook voor om de theologie van het OT van de geschiedenis van Israëls religie te onderscheiden. Het karakter van de openbaring van het OT kreeg ook ruimte in zijn werk., Vriezen concentreerde zich op het idee van de gemeenschap met God.  Want volgens hem is de intieme relatie tussen de Heilige God en de mensen in het OT de natuur van de kennis van God. Die gemeenschap met God houdt nauw verband met Jahweh. Hij presenteerde bijvoorbeeld een paar ideeën omtrent God en de gemeenschap (Jahweh), de vorm ervan (de sociale structuur), de standaard van die gemeenschap (ethiek) en de mens die erbij betrokken is.

George Ernest Wright

De ingang tot zijn mening over het Oude Testament is een historisch hoogtepunt. Want het is belangrijk om de openbaring van God te kennen en  kennis van God te hebben.  Wright verdedigde verscheidene thesen over het OT en haar theologie o.a.: (1) er is geen sprake van de systematische en speculatieve gedachten in de kennis van God in het oude Israël. Die kennis heeft eigenlijk te maken met de poging om de evenementen in het OT te beschrijven. (2) De kennis van God wordt afgeleid uit de evenementen die werkelijk in human history gebeurd is. Hij is dus van mening dat de openbaring van God niet anders is dan een werkelijke poging de geschiedenis van het volks Israel te laten zien; (3) Hij onderscheidde de oriëntatie; zowel de Bijbelse als de algemene theologie.  Volgens hem is de Bijbelse theologie een fundamentele interpretatie van de geschiedenis waarmee het historische evenement te maken heeft. De (algemene) theologie is het bezit van de kerk. Die kerk vertaalde uiteindelijk het zogenaamde Bijbelse geloof (het bezit van de oude Israël) naar de niet-Bijbelse taal. (4) Bepaalde doctrines waren het product van de gevolgtrekkingen die aan het evenement ontleend werden.

Gerhard von Rad

Hij opende het nieuwe tijdvak in de studie van de oudtestamentische theologie. Zijn benadering is anders dan van de andere oudtestamentici. Hij stelde voor dat wat van belang is voor de oudtestamentici geen spirituele of religieuze wereld van Israël is die uit de tekst gereconstrueerd werd. In plaats daarvan is volgens hem de uitdrukkelijke bewering van Israël zelf over Jahweh waar. Ten grondslag aan de tekst van het OT gebruikte hij het OT. De tekst moet vervolgens de historische en theologische wijze te behandelen. (1) op basis van het OT zelf (en niet van buiten) moet men de (oudtestestamentische) theologie schrijven. (2) het OT is het historische boek over de goddelijke handelingen in de historie. (3) Israëls heilige traditie of Gods handeling worden in de verschillende wijzen en context gegeven. (4) de erkenning dat  het OT geen eenduidige theologie bevatte. (5) de relatie en de spanning tussen de belofte en de vervulling daarvan. Von Rad zag ook dat zijn theologie het product van een verwonderlijke convergentie was.

In verhouding met zijn werk dat gaat over Hexateuch probeerde von Rad de uiteindelijke vorm van Hexteuch te beschrijven. Hij vond dat de korte credo of belijdenis zoals in Deut. 26:5b-9; 6:20-24; Jos. 24:2b-13 een belangrijke rol speelde. Deze credo’s stamden uit de historische traditie die geconcentreerd was op de patriarchen aan wie het  Beloofde land werden beloofd, op de uittocht uit Egypte en op de intocht van het beloofde land.

Von Rad verdeelde zijn theologie in twee delen. Namelijk: de theologie over de historische traditie van Israël en de theologie over profetische traditie van Israël.  in beide delen stonden de historische traditie centraal.

Continuing and contemporary issues in OT Theology

Na de scholastische periode stond de Bijbelse theologie los van de invloed van de systematische theologie. Maar met de opkomst van de historische aanpak in de 19e eeuw werd de Bijbel onder het vuur genomen. In deze periode probeerden enkele oudtestamentici de richting van de Bijbel betrouwbaar te veranderen.

Daarna kwamen steeds moeilijker perioden voor de Bijbelse theologie. De kwestie van de methodologie is zeer opvallend. Namelijk: de historische benadering die met de religie van de Israëlieten beëindigd wordt. Met andere woorden: de dominant van de normatieve aanpak vermindert stapje per stapje. De OT theologie moet gezien worden in het licht van de zogenaamde historische en beschrijvende benadering. De tekst en zijn eigen context is dus heel belangrijk. Maar er moet op gelet worden dat niemand tevreden kan zijn met de methodologie.

De andere kwestie richtte zich op de inhoud van het OT. Er waren enkele pogingen om het centrale van het OT te vinden. Maar dat blijft geen consensus. Eichrodt was van mening dat het verbond een centrale inhoud had. De historie, de traditie en het verhaal zijn opvallende termen. De traditie heeft te maken met von Rad.  In verhouding met het verhaal, wordt dat meer behandeld als een naratief dan een history (wel ook al bekend: naratief boek of historisch boek). Er is ook ander issue dat  met de religie van Israël en de OT theologie te maken heeft. Bijvoorbeeld: Eichrodt, Vriezen, Fohrer, dll. In dit geval zien we de tendentie van de strijd tussen normatief en descriptief.

Het OT wordt door de kerk en synagoge erkend. Maar beide hebben een verschil. Welk boek dat hoort bij het authoritatieve boek is er sprake hiervan. Met andere woorden: dit is een issue over de canon. Zo schonk b.v. Child de aandacht op dit onderwerp. Hij probeerde de normatieve dingen van de Bijbel combineren met de analyse van de canon.

De laatste issue richt zich terecht op de inhoud, namelijk: de schepping, de kosmologie en de wereldorde. Eigenlijk is dit ook een poging om inhoud van Genesis duidelijk te maken.

Opmerking

–          De OT theologie kent eigenlijk twee grote kwesties.  Namelijk normatief en descriptief. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien in de theologische beweging van de OT theologie in de tweede wereld oorlog.

–          Op basis van het evenement bouwde Wright zijn theologie. Hij kon niet los komen van de afhankelijkheid van de historie van het evenement.  Zo’n positie voor Wright is begrijpelijk. Aangezien zijn achtergrond als archeoloog een grote rol speelde.  Zijn oudtestamentische theologie wordt dus zeer historisch gekleurd.

–          Vriezen stond aan beide kanten zowel normatief als descriptief. Maar von Rad was zeer descriptief.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: